De Peddemoeek bestaat geheel uit vrijwillige instructeurs en begeleiders. Elke instructeur en begeleider, die bij onze vereniging instructie en/of les geeft, stellen wij verplicht een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Ook is iedere instructeur en begeleider lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). De NOB is aangesloten bij NOC*NSF en daardoor vallen de instructeurs en begeleiders bij de Peddemoeek onder de gedragsregels van de NOC*NSF. Voordat een instructeur of begeleider bij de Peddemoeek aan de slag gaat laten we hem/haar kennisnemen van de gedragsregels die voor hem/haar gaan gelden. Om de 5 jaar eisen we dat de instructeur een nieuwe VOG aanvraagt.

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Zijn er zaken die een lid graag in vertrouwen wil bespreken dan kan hij/zij terecht bij de vertrouwenscontactpersonen binnen de club (Evelien Haex, Jacqueline Huijsmans of Sjaak Stockmans). Leden van de Peddemoeek en de vcp kunnenvoor vragen en advies ook terecht bij de vcp van de NOB. Deze kunt u bereiken via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Tevens kunnen leden en de vcp van de Peddemoeek ook terecht bij het vertrouwenspunt sport (tel: 0900 - 202 55 90, let op! €0,10 per minuut).

 

Gedragsregels opgesteld door het NOC*NSF (bron: link)

 De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.